Spring naar inhoud

Bestuur & toezicht

Normen voor goed bestuur

Governancecode

Het begrip 'Good Governance' gaat over de wijze van besturen, de gedragscode die daar bij hoort en de manier waarop het toezicht geregeld is. Bij Lefier onderschrijven we als lid van Aedes de Aedescode. We passen de principes van de 'Governancecode Woningcorporaties' toe bij de inrichting van onze bestuurlijke organisatie. Die code geeft weer hoe woningcorporaties denken over goed bestuur en bestuurstoezicht. De code gaat in belangrijke eigenschappen als voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing. We zien de Governancecode als een richtlijn voor alles wat we doen: de verbetering van de kwaliteit van bestuur, transparantie, hoe onze bestuurder verantwoording aflegt. We kunnen met een gerust hart zeggen dat we in 2020 binnen Lefier niet zijn afgeweken van de richtlijnen uit de Governancecode.

Begin 2020 hebben de vereniging van toezichthouders VTW en Aedes een nieuwe, geactualiseerde versie van de Governancecode vastgesteld. In die nieuwe versie staan deze vijf principes:

  1. Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht
  2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af
  3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak en daarop aanspreekbaar
  4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen
  5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan de activiteiten

Op de website van Lefier staat meer informatie over Corporate Governance

Governancekader Lefier

Lefier stelt hoge eisen aan kwaliteit en professionaliteit van governance. We hanteren een integraal governancekader. Dat betekent dat:

  • de governance is vormgegeven conform moderne eisen aan good governance;
  • de governance is vastgelegd en transparant gemaakt in handzame documenten;
  • governance een onderwerp is dat leeft bij alle intern betrokkenen, zij  hebben zich de principes van good governance eigen gemaakt;
  • de governance terug is te zien in opvattingen, houding en gedrag van iedereen bij Lefier: bestuur, directeuren, leden van de raad van commissarissen en medewerkers.

Bestuursmodel

De bestuurder van Lefier is resultaatverantwoordelijk voor de gehele corporatie. Als eindverantwoordelijke ontwikkelt zij in samenspraak met de directeuren de strategische koers. De bestuurder realiseert de strategische positie, de maatschappelijke prestaties, de strategische doelen, de identiteit, de (financiële) continuïteit, verwerkelijkt de missie en is belast met de algehele leiding. De bestuurder stelt het beleid van de corporatie vast, beleid dat mede ontwikkeld is door de directeuren. Zij toetst het beleid aan de strategische uitgangspunten en de regelgeving, met als doel het verwezenlijken van onze missie en onze strategische visie.

Reglement bestuur, reglement bestuur-directeuren

De taken en bevoegdheden van de bestuurder zijn vastgelegd in het 'Reglement Bestuur'. De taken en mandaten van de directeuren staan in het 'Reglement Bestuur-Directeuren'. In het Reglement Bestuur is ook een kader opgenomen over de rolverdeling tussen bestuur, raad van commissarissen, audit & control en medezeggenschap, zowel intern als extern. Dit kader voldoet aan de eisen van Burgerlijk Wetboek, BTiV, Woningwet, Wet op de Ondernemingsraden en de Wet Huurder – Verhuurder.

Strijdige belangen

We doen er alles aan om elke vorm of zelfs schijn van belangenverstrengeling tussen Lefier enerzijds en de bestuurder anderzijds te vermijden. In 2020 was er geen sprake van tegenstrijdige belangen van de bestuurder ten opzichte van de organisatie Lefier, zoals bedoeld in artikel 3.7 van de Governancecode Woningcorporaties.

Bestuur Lefier 2020

naam geboortedatum zittingsperiode functie en nevenfuncties PE-punten in 2020 PE-punten in 2019 PE-punten in 2018
Mevrouw E.M. (Elles) Dost 16-05-1969 vanaf 1 januari 2020 Bestuurder Lefier
Nevenfunctie: lid RvT Zorggroep Groningen
10,5 177 343

Vergaderingen bestuur-directie

type vergadering deelnemers aantal vergaderingen
directeurenoverleg – ter voorbereidende besluitvorming bestuurder, directeuren, concern controller, bestuurssecretaris en op agenda-basis: manager P&O en manager communicatie 25
strategisch directeurenoverleg bestuurder, directeuren, concern controller, bestuurssecretaris en op agenda-basis: manager P&O en manager communicatie 23
bestuursvergadering bestuurder, bestuurssecretaris, bestuurssecretaresse 25

Verslag Ondernemingsraad (OR)

We begonnen het jaar 2020 met het enthousiasme dat kenmerkend is voor een nieuw jaar, met nog alle mogelijkheden in het verschiet. Dat 2020 een bijzonder jaar is geworden, mag duidelijk zijn. Een jaar waarin we veelal thuis hebben gewerkt en in onze vrije tijd te maken hadden met gesloten voorzieningen zoals theaters, bibliotheken, winkels en sportaccommodaties. 

Ineens kwamen we terecht in een lockdown met strenge maatregelen om contact zoveel mogelijk te mijden. Dit had veel impact op de werkprocessen, maar ook op het welbevinden van onze collega’s zelf. De nieuwe situatie bracht voor iedereen andere uitdagingen. Collega’s waren naast medewerker van Lefier ook ineens meester of juf voor de eigen kinderen, of hele dagen alleen thuis. Of juist met meer gezinsleden thuis dan normaal, allemaal op zoek naar plek om te werken of huiswerk te maken.

Het bleek heel erg wennen te zijn en niet altijd even makkelijk. Weliswaar zorgde Lefier er snel voor dat we goed uitgerust waren met alle digitale middelen of kantoormeubilair, maar het werken op afstand in een volledig digitale omgeving ging soms met vallen en opstaan. Door de techniek of door onervarenheid.

Het digitaal vergaderen en op afstand contact houden, deden versneld hun intrede. De vanzelfsprekendheid van persoonlijk ontmoeten, een praatje in het voorbijgaan of het gevoel van verbinding kwam in een heel ander daglicht te staan.

Als Lefier hebben we hierin onze weg inmiddels gevonden, maar tegelijk missen we het fysieke en persoonlijke contact met huurders en onze collega’s enorm. We redden ons prima, maar zouden het tegelijkertijd graag anders zien.

2020 was ook het jaar . . .

  • dat de wet op de Ondernemingsraad precies 70 jaar bestond. Dat was normaal zeker een reden voor een feestje geweest. Het belang van medezeggenschap binnen organisaties en ondernemingen heeft zich in die jaren onmiskenbaar bewezen. Anno 2020 speelt medezeggenschap een cruciale rol in een goed functionerende onderneming. De OR is voor werknemers een belangrijk middel om invloed uit te oefenen.
  • van de afronding van Lefiers Doorontwikkelplan 2016-2020 plus de opmaat naar het gezamenlijk opstellen van het nieuwe Ondernemingsplan.
  • van de implementatie van het nieuwe verhuurmutatieproces.
  • van Elles Dost als nieuwe bestuurder. Zij maakte het directieteam voltallig met de aanstelling van twee nieuwe directeuren, Edmond Woltgens en Ton Timmermans. Daarna konden we een (door)start maken met het verder bouwen aan de doorontwikkeling van Lefier.
  • dat meer collega's besloten gebruik te maken van de aangeboden ontwikkelfaciliteiten. Als OR stimuleren we dat van harte. 
  • de OR een kort moment voltallig was. Helaas hebben OR-leden Hugo Kuiper en Marjolijn Grakist besloten om hun lidmaatschap te beëindigen. Wij bedanken Hugo en Marjolijn nogmaals voor hun bijdrage en inzet. Als nieuwe leden konden we Janna Speelman en Marieke Hoefsloot verwelkomen.
  • dat wij in het art. 24 overleg in het voor- en najaar met een afvaardiging van de raad van commissarissen en de bestuurder om tafel zaten om te spreken over de ontwikkelingen binnen Lefier en de Ondernemingsraad. Ook was er aandacht voor onze zorgen rond het borgen van een goede medezeggenschap voor de toekomst.
  • dat wij intensief en op een goede en constructieve manier hebben samengewerkt met onze nieuwe bestuurder Elles Dost.
  • dat wij met enige regelmaat een 'bijpraat-afspraak' hebben georganiseerd met de directeuren/managers om op de hoogte te blijven van lopende projecten. Onder andere over onderwerpen als professioneel opdrachtgeverschap, implementatie verhuurmutatieproces, DO-live, P&O-zaken, ICT-organisatie.
  • dat wij nader kennis maakten met de vakbonden; we konden aardig bijpraten en hebben afgesproken om dat jaarlijks te herhalen.

Overleg

In 2020 hadden we acht keer een officieel overleg met de bestuurder en twee keer met een delegatie van de RvC. Wie daar meer over wil weten, kon op de intranetpagina OR-informatie in onze verslaglegging lezen wat we besproken hebben. Ook informeel wisten wij elkaar geregeld te vinden om zaken met elkaar uit te wisselen. Naast de gebruikelijke aanvragen voor advies en instemming, besteedden we aandacht aan verbinding. Verbinding als ondernemingsraad met de collega's bij Lefier, maar ook onderling als OR-leden.

Adviesaanvragen

In 2020 bracht de OR over het volgende onderwerp advies uit aan de bestuurder:

  • capaciteitsmanagement 

Instemmingsverzoeken

Naast het adviesrecht heeft een OR in sommige gevallen ook instemmingsrecht. In 2020 behandelden we drie instemmingverzoeken:

  • regeling nevenfuncties
  • regeling bedrijfsauto’s, bedrijfsfietsen en poolauto’s
  • regeling cameratoezicht eigen panden Lefier

Vooruitblik 2021

Hoe fijn zal het zijn om straks onze collega’s en huurders weer in levenden lijve te ontmoeten en te spreken. Om elkaar weer aan de overlegtafel te zien, in plaats van op een beeldscherm in de verte? Om elkaar weer lekker in de rede te kunnen vallen zonder dat dit ten koste gaat van de verstaanbaarheid? Het woord te kunnen nemen in het besef dat je gezicht niet meteen bij alle deelnemers vol in beeld verschijnt, waarbij je je niet hoeft te bekommeren over de keuze van de achtergrond tijdens het videobellen? Als OR zien wij er erg naar uit om onder elkaar en samen met de bestuurder weer aan de overlegtafel te zitten. Wij hopen dat dit zeer snel weer kan.

Dit jaar wordt:

  • het jaar waarin het nieuwe Ondernemingsplan vorm zal krijgen. De bestuurder zal daarover een adviesaanvraag voorgelegd aan de OR. De uitvoering/invoering van het plan zal later in het jaar plaatsvinden;
  • mede daardoor ook een interessante periode voor ons als OR; we vinden het nu helemaal interessant en leerzaam om in de OR te zitten;
  • ook het jaar van de uitdaging om de medezeggenschap vorm te blijven geven binnen Lefier. We gaan onder andere twee nieuwe leden voor de ondernemingsraad werven. Bedenk: lid van de OR zijn, is een persoonlijke kans om je verder te ontwikkelen. Het is leerzaam, boeiend, het geeft je de positie om mee te denken, om inzicht te krijgen in het functioneren van Lefier en in de keuzes die we moeten maken. Je maakt kennis met alle factoren die daarbij een rol spelen. Je kunt iets betekenen voor je collega’s en daarnaast is het ook nog heel gezellig. Kortom het is dé plek om nieuwe competenties op te doen en om je als persoon te profileren.

Als OR roepen wij daarom 2021 uit als het jaar van verbinding tussen onze achterban (jullie dus) en de ondernemingsraad. Wij kunnen ons medezeggenschapswerk voor jullie het beste doen met een voltallige OR. Het helpt ook wanneer wij elkaar geregeld kunnen vinden; voed ons dus gerust met nieuwe input en kritische feedback.

Op naar een slagvaardige OR in verbinding!   

Toezicht vanuit de RvC

De rol van de RvC als toezichthouder

De raad van commissarissen (RvC) van Lefier houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Lefier. De raad geeft de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC zijn beschreven in het reglement van de RvC.

Corona

Zoals dat voor iedere organisatie in 2020 gold, was het ook voor ons een uitzonderlijk jaar. Corona sloeg toe uit onverwachte hoek; de gevolgen werden gaandeweg duidelijker en omvangrijker. Dit stelde iedere betrokkene van de organisatie voor uitdagingen; onze flexibiliteit werd flink op de proef gesteld.

De raad vergaderde zoveel mogelijk online. Zoals veel toezichthouders in Nederland ontdekten we noodgedwongen - onder druk van wisselende vormen van lockdown - de mogelijkheden van het medium. Daarnaast werden we ons meteen bewust van de nadelen: het verlies van de informele tussenruimte die zo belangrijk kan zijn in een periode van verandering, vernieuwing en onzekerheid. Het échte, spontane 'driedimensionale' contact in nabijheid is toch wat anders dan het geplande en geprogrammeerde tweedimensionale contact via het beeldscherm.

Nieuwe bestuurder en RvC-lid

2020 was het jaar van de nieuwe bestuurder, Elles Dost. Zij nam de estafettestok over van Margriet Drijver, die Lefier ruim een jaar diende als interim bestuurder. 

In 2020 nam Herman van Kesteren, als zeer gewaardeerd en deskundig commissaris met financiële kennis, afscheid van de raad. Hij deed dit na het wettelijk vastgestelde maximum van twee termijnen. We vonden een goede opvolger, bovendien passend binnen het financiële profiel, in Wichert van Olst. In 2020 bekrachtigden we ook de herbenoeming van Leendert van Bloois en daarna die van Ineke van Gent per 1 januari 2021.

Overleggen

Zoals ook in de afgelopen jaren heeft de raad in 2020 tijd besteed aan een aantal dossiers, die om meerjarige aandacht vragen om zaken goed te volgen en te borgen. De raad kwam vijf keer bijeen in een formele RvC vergadering, één keer voor de gebruikelijke zelfevaluatie, één keer tijdens een gezamenlijke studiedag en drie keer in een extra overleg. In 2020 heeft tweemaal een overleg conform artikel 24 WOR tussen RvC (commissie bestuurszaken), OR en bestuurder plaatsgevonden. We bespraken daarbij de ontwikkeling van de organisatie en bespraken welke beelden we van die organisatie hebben. In 2020 heeft de RvC bovendien met regelmaat gesproken met de huurdersorganisaties.

In het afgelopen jaar is de raad bewust vaker in gesprek geweest met het directieteam als geheel. Juist wanneer meer ingewikkelde vraagstukken op tafel liggen is collectieve slimheid nodig. Dit sluit ook aan bij de visie van de nieuwe bestuurder. Complexiteit is soms niet te vermijden; toch heeft de RvC ook een pleidooi gehouden om zaken niet onnodig complex te maken. En om ze waar mogelijk terug te brengen tot de essentie. Dat geldt ook voor de vergaderstukken: we pleiten voor helder, minder ambtelijk taalgebruik.
Bij de bijeenkomsten met de directeuren hebben we aandacht besteed aan de doorontwikkeling van de organisatie Lefier, aan het waarborgen van de financiële continuïteit en de afronding van de reorganisatie van het verhuurproces. Bij de vele thema's op onze agenda was steeds het toezicht- en toetsingskader leidend bij bij het nemen van besluiten. We hebben bij het opstellen van de agenda bewust de traditionele structuur doorbroken om nu eerst ruimte te maken voor de verdiepende thema’s, de onderliggende vragen en mogelijke onrust bij medewerkers. Pas daarna kregen de notulen, verslagen en mededelingen aandacht in de agenda.

Naast de reguliere thema’s die op de agenda van de raad passen, zoals de kaderbrief, de portefeuillestrategie, investeringsbesluiten en auditplan, kregen in 2020 de volgende onderwerpen speciale aandacht: de maatschappelijke visitatie, coronamaatregelen en de effecten voor huurders en organisatie, de besluitvorming omtrent het Pepergasthuis. Het laatstgenoemde dossier was ingewikkeld, een balanceren tussen rationaliteit, beeldvorming, huurdersbelang in het groot en in het klein. Lefier vond samen met de betrokkenen een uitweg waar de raad zich goed in kon vinden. Met dank aan de grote inzet van de nieuwe bestuurder en de goede intenties van alle betrokkenen.

Zelfevaluatie

Tijdens een grondige zelfevaluatie onder externe begeleiding sprak de raad het voornemen uit om naast de vaste thema’s die de raad geacht wordt te agenderen, ook aandacht te geven aan dilemma’s en zorgpunten. Deze zelfevaluatie vond plaats op 31 januari 2020, daarna kreeg het overdrachtsoverleg met vertrekkende en nieuwe bestuurder Margriet Drijver en Elles Dost invulling. In de evaluatie noemen we een aantal zaken expliciet. Bijvoorbeeld: er heerst een goede sfeer in de raad, met veel wederzijds respect, waardoor we ook met de juiste scherpte kunnen bespreken wat er op tafel moet komen. We vinden dat het wel van belang is om dit blijvend te bewaken, zodat we tot de juiste vragen komen. Want toezicht houden is en blijft: ‘asking uncomfortable questions in a comfortable way'.

Visitatie

Het visitatieproces bood interessante inzichten. Niet zozeer verrassingen, maar het gaf taal aan een aantal belevingen die we al voelden in de boven- en onderstromen. Op die manier bieden de uitkomsten van de visitatie een steun in de rug voor de verbeteringen in 2021. We namen de externe oriëntatie van de raad mee in het proces. Een aantal dingen leidden tot een goede score: de wijze waarop relevante betrokkenen zijn bevraagd in de totstandkoming van het profiel van de nieuwe bestuurder, de gedeelde visie op de maatschappelijke rol en de werkwijze van de commissie maatschappelijk presteren. Dat is mooi; de raad ziet echter zelf nog zeker punten ter verbetering van het eigen proces. Zij wil in haar eigen doorontwikkeling in 2021, naast de aandacht voor de formele en reguliere taken, meer tijd gaan nemen voor het verdiepende gesprek over het huurdersbelang, de vernieuwing van huurdersparticipatie, de maatschappelijke positie van de corporatie, de ontwikkeling van de organisatie in relatie tot haar doelstellingen, de samenwerking en scholing met andere corporaties in de regio én het benoemen van de onrustpunten. Wat zijn de dilemma’s, waar hebben we nog geen antwoord op, wat zijn de verhalen achter de cijfers?

Samenstelling RvC

per 31 december 2020

Leden / geboortedatum
Functie, commissie en deskundigheidsprofiel Beroep en nevenfuncties Presentie reguliere vergaderingen
PE-punten in 2020 (minimum = 5)
De heer E.V. Koenen (Eric)
02-03-1958
Voorzitter
lid commissie bestuurszaken
bestuur & governance
Beroep: DGA/Partner Doorwerthgroep bv
lid RvT Atria Amsterdam
lid RvT Scholengemeenschap Pantarijn (Wageningen-Rhenen-Kesteren)
lid RvC Breman
4/5 21,5 punten
Mevrouw H. Donkervoort (Ineke)
01-04-1953

Vicevoorzitter
lid op voordracht van huurdersorganisaties
voorzitter commissie maatschappelijk presteren
lid commissie bestuurszaken
maatschappelijk & volkshuisvestelijk
bestuur & governance
Beroep: directeur ID Management advies
lid RvC Kabelnoord
lid RvT Openbaar Onderwijs Groningen*
voorzitter RvT RIBWGO*
lid RvC Sportbedrijf De Fryske Marren
lid RvC Wonen Noord West-Friesland*
lid RvC KNSB (t/m 01-10-2020)
lid klachtencommissie goed bestuur mbo
lid beroepscommissie onderwijsgeschillen mbo/hbo
5/5 11 punten
De heer L.T. van Bloois (Leendert)
16-10-1954
Lid
voorzitter auditcommissie
finance & control
lid raad van toezicht van het Flevo-landschap
voorzitter RvC Woningstichting Naarden
lid RvT Zorggroep Apeldoorn*
lid RvT Stichting Maeykehiem
5/5 9 punten
Mevrouw W. van Gent (Ineke)
21-06-1957
Lid
lid op voordracht van huurdersorganisaties
lid commissie maatschappelijk presteren
maatschappelijk & volkshuisvestelijk
Beroep: burgemeester Schiermonnikoog
plv. lid samenwerkingsverband BES eilanden
plv. lid interbestuurlijk dossierteam (IBT)
lid stuurgroep nieuw bezoekerscentrum Schiermonnikoog
lid overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog
voorzitter veiligheid advies commissie wadlopen
lid omgevingsberaad Waddengebied
voorzitter programma naar een rijke Waddenzee
lid stuurgroep regionale Energietransitie Friesland
DB-lid van gemeenschappelijke regeling “De Waddeneilanden”
5/5 5 punten
De heer W. van Olst (Wichert)
04-03-1966
Lid vanaf 07-04-2020
Lid
lid auditcommissie
finance & control
Beroep: Zelfstandig adviseur/DGA van drs. W. van Olst Beheer B.V., Partner Contractor bij Ernst & Young (t/m 31 december 2020)
lid RvC Patrimonium woonservice in Veenendaal
lid ledenraad Univé Stad en Land
4/4 63 punten
De heer H.W.H.M. van Kesteren (Herman)
09-06-1953
Lid tot 09-03-2020
Lid
lid auditcommissie
voorzitter commissie bestuurszaken
finance & control
Beroep: zelfstandig adviseur Romivo BV
lid RvT Taktus Verslavingszorg*
lid RvT Revalidatie Friesland
1/1 n.v.t.

Functioneren

Jaarlijks vindt een governancecheck plaats. Daarbij wordt het doen en laten van de raad getoetst aan het eigen toezicht- en toetsingskader, de Governancecode en de relevante delen van de Woningwet. Ook keken we naar de verdeling in kennis en competenties, zoals vastgelegd in de door de Autoriteit Woningcorporaties ontwikkelde competentiematrix. Hier zijn geen bijzonderheden of tekortkomingen bij naar voren gekomen.

In het najaar van 2020 hebben de RvC en bestuurder de herziene versie van de Governancecode uitvoerig besproken. Ze hebben daarbij geconstateerd dat het handelen van Lefier en de borging in het eigen governancekader past binnen de code, zowel de al bestaande als de nieuwe bepalingen. Afgesproken is om in 2021, te beginnen met de jaarlijkse zelfevaluatie, nader te verdiepen hoe we de bepaling dat bestuur en toezicht een gezamenlijke visie hebben op besturen en toezicht houden op de volkshuisvestelijke opgave, voor Lefier kunnen concretiseren.

Meldingen AW

In 2020 hebben we als RvC twee meldingen gedaan bij de Autoriteit Woningcorporaties AW:

  • Kennisgeving minnelijke oplossing conflict Pepergasthuis (nov 2020)
  • Afstemming over ontheffing Vierwaarde; deze melding leidde tot de ontheffing van de AW d.d. 21 dec 2020. 

Rooster van aftreden

per 31 december 2020

naam benoemd op herbenoembaar op (uiterste) datum van aftreden
E.V. Koenen 24-11-2017 24-11-2021 24-11-2025
H. Donkervoort 17-04-2013, herbenoemd per 17-04-2017 niet 17-04-2021
L.T. van Bloois 10-05-2016, herbenoemd per 10-05-2020 niet 10-05-2024
W. van Gent 01-01-2017 01-01-2021 01-01-2025
W. van Olst 07-04-2020 07-04-2024 07-04-2028

Per 7 april 2020 is de heer Wichert van Olst tot de RvC toegetreden, als opvolger van de heer Van Kesteren. Die trad per 9 maart 2020 af. In de tussenliggende periode bestond de RvC kortstondig uit maar vier leden. Statuten en reglementen van Lefier schrijven voor dat de RvC ten minste vijf en maximaal zeven leden kent. Ook dat een RvC van minder dan vijf leden voorlopig alle rechten en plichten behoudt. Hieraan is een mits verbonden, namelijk dat de RvC zich maximaal inspant om op zo kort mogelijke termijn weer te voldoen aan eis van minimaal vijf leden. Dat was bij ons zeker het geval: op het moment van aftreden van Herman van Kesteren was het voornemen tot benoemen van Wichert er al. Kort daarna dienden we formeel de aanvraag in voor een zienswijze bij de Autoriteit Woningcorporaties. Daar komt bij dat er tussen 9 maart en 7 april geen formele overleg- of besluitmomenten plaats hebben gevonden.

Tot het inwerkprogramma voor nieuwe RvC-leden behoort een rondleiding door het werkgebied, verzorgd door gebiedsmanagers of bewonersparticipanten. Dit doen we in verband met de coronamaatregelen op een later moment. Wel zijn er al kennismakingsgesprekken gevoerd met de bestuurder, bestuurssecretaris, manager financiën en accounting, de concern controller, de directeuren vastgoed en financiën & ondersteuning en de Ondernemingsraad. Daarnaast volgen nieuwe leden standaard bij het VTW de 'Masterclass de nieuwe commissaris’.

RvC-commissies

soort commissie inhoud/verantwoordelijkheid overleg onderwerpen o.a.
commissie bestuurszaken Voorbereiding en deels uitvoering van bestuurszaken, waaronder: werkgeversrol naar bestuurder, samenstelling en functioneren RvC, statuten en reglementen bestuurszaken en bestuurskwaliteit in het algemeen.
3 keer Acties en afspraken uit zelfevaluatie / Opstellen nieuw toezicht- en toetsingskader / Bestuursopdracht bestuurder / Prestatieafspraken bestuurder-RvC 2020 / Honorering RvC / Rol RvC visitatie / nieuw ondernemingsplan / Wijzigingen in Governancecode 2020 / Procedure herbenoeming Ineke van Gent en opvolging Ineke Donkervoort / Voorbereiden bestuursbeoordeling, zelfevaluatie, Artikel 24 overleg OR
commissie maatschappelijk presteren Overleg met bestuurder en adviseren over vraagstukken m.b.t. maatschappelijk rendement, zoals: huurprijsbeleid, kwaliteit dienstverlening, omgang met en participatie/invloed belanghouders (o.a. lokale overheden en huurdersorganisaties) en voorbespreken (vastgoed)investeringsbesluiten.
6 keer Tertiaalrapportages / Invulling duurzaamheidsopgave /Jaarverslag en jaarrekening 2019 / Uitkomsten gespreksronde huurdersorganisaties / Digitalisering verhuurmutatieproces en situatie corona / Evaluatie huurbeleid / Woonruimteverdeling Groningen / Bod 2021 / Kaderbrief en portefeuillestrategie / Monumentenportefeuille / Klant op 1 / Huurbeleid en betaalbaarheid / Coördinator huurdersorganisaties / Begroting 2021 / Knelpunten evaluatie NOM-beheer
auditcommissie Ondersteuning op het gebied van externe financiële rapportage, accountantscontrole en toepassing richtlijnen jaarverslaggeving, benoeming en functioneren externe accountant, kwaliteit en effectiviteit interne financiële en managementrapportages en systemen voor interne beheersing, naleving interne procedures, wet- en regelgeving en voorbespreken vastgoedinvesteringsbesluiten. 6 keer Tertiaalrapportages / Auditplan 2020 / Productenlijst 2020 / Reviews: P&O, casco onderhoud, vastgoedprojecten, corporate projecten, leefbaarheid, dagelijks onderhoud / Jaarverslag en Jaarrekening 2019 met accountantsverslag / Treasury update, fiscale update / Huurbeleid i.r.t. financiële doelstellingen / Herijking strategische risico’s / Charter Audit & Control 2020 / Aedes benchmark 2019 / Data management / Kaderbrief en portefeuillestrategie / Regeling nevenfuncties / Controleplan 2020 accountant / Interimrapportage 2020 accountant / Internet security test / Begroting 2021 / Treasury Jaarplan 2021/ VSO Belastingdienst

Vergaderingen en bijeenkomsten

In 2020 is de raad negen keer (online) bijeengekomen. Er waren zes reguliere vergaderingen, twee extra vergaderingen en een zelfevaluatie. In 2020 was er twee keer overleg conform artikel 24 WOR tussen RvC (commissie bestuurszaken), OR en bestuurder, waarbij we de ontwikkeling van de organisatie bespraken en beelden uitwisselden. De RvC heeft voorafgaand aan de reguliere vergaderingen vooroverleg zonder de bestuurder. De directeuren maatschappelijk presteren, vastgoed en financiën & ondersteuning en de concern controller zijn aanwezig bij de agendapunten op hun werkterrein.

Een delegatie van de RvC was in maart toehoorder bij het regulier bestuurlijk overleg van de huurdersorganisaties. Daar werden onderwerpen uit de omgevingsanalyse en stellingen besproken, naast thema’s voor de kaderbrief. De commissie 'Maatschappelijk presteren' maakte eind 2019, begin 2020 haar periodieke ronde langs de afzonderlijke huurdersorganisaties.

De raad hield in september een themabijeenkomst over vastgoed. Daarbij kwamen zowel strategie en investeringsruimte op de lange termijn aan bod, als het sturen en keuzes maken op het schaalniveau van dorpen, wijken en complexen en planmatig & dagelijks onderhoud. De drie directeuren van Lefier waren erbij aanwezig, net als de manager vastgoedsturing, manager vastgoedrealisatie en de gebiedsmanager met de portefeuille onderhoud. In onze junivergadering was Pentascope aanwezig, voor een tussenrapportage over de visitatie, in oktober wederom voor het visitatierapport. De accountant was aanwezig bij de bespreking van de jaarstukken (april) en de managementletter (november).

datum soort onderwerpen o.a. besluit
31-01-2020 thema Overdracht nieuwe bestuurder  
    Zelfevaluatie  
10-02-2020 besluit Verkoop Pepergasthuis goedkeuring
28-02-2020 regulier RvC-rapportage T3 2019  
    Auditplan 2020 goedkeuring
    Proces kaderbrief en portefeuillestrategie  
    Sloop Meerstraatflats Emmen goedkeuring
    Productenlijst 2020 goedkeuring
    Maatschappelijke visitatie  
02-03-2020 besluit Voorgenomen besluit benoeming Wichert van Olst besluit
11-03-2020 huurders Bijwonen BO over thema's omgevingsanalyse/kaderbrief  
24-03-2020 OR Artikel 24 overleg OR  
20-04-2020 regulier Jaarverslag 2019 goedkeuring
    Jaarrekening 2019 vaststelling
    Stand van zaken corona  
    Herijking strategische risico's goedkeuring
    Binnenstedelijk bouwen in Groningen  
    Strategische keuze kaderbrief  
    Ontwikkelbesluit Kerkstraat/Badstraat Musselkanaal goedkeuring
    Aedes benchmark 2019  
    Terugkoppeling artikel 24 overleg  
    Bestuursopdracht en prestatieafspraken RvC-bestuurder vaststelling
    Herbenoeming Leendert van Bloois vaststelling
    Charter Audit & Control 2020 vaststelling
19-06-2020 regulier Tussenevaluatie verhuurmutatie- en incassoproces  
    RvC-rapportage T1  
    Begrotingswijziging KBT's goedkeuring
    Kaderbrief en portefeuillestrategie 2021-2030 goedkeuring
    Bod 2021 goedkeuring
    Realisatiebesluit Antillenstraat goedkeuring
    Actualisatiebesluit grex en ontwikkelbesluit Meridiaan goedkeuring
    Ontwikkelbesluit Kornoeljeflat goedkeuring
    Naar een nieuw ondernemingsplan  
    Verslag gespreksronde huurdersorganisaties  
11-09-2020 extra Ontwikkelbesluit Label A projecten goedkeuring
    Toezicht- en toetsingskader goedkeuring
  thema Strategie en investeringsruimte op lange termijn  
    Keuzes schaalniveau dorpen, wijken, complexen  
    Planmatig en dagelijks onderhoud  
18-09-2020 extra Intrekken verkoop Pepergasthuis goedkeuring
23-10-2020   Visitatierapport  
    RvC-rapportage T2  
    Contouren begroting 2021  
    Actualisatie toezicht- en toetsingskader goedkeuring
    Governancecode 2020  
    Herbenoeming Ineke van Gent voorgenomen besluit
    Procedure opvolging Ineke van Gent  
17-11-2020 OR Artikel 21 overleg  
20-11-2020 regulier Interim bevindingen accountantscontrole 2020  
    Begroting 2021 goedkeuring
    Treasury Jaarplan 2021 goedkeuring
    Ontwikkelbesluit Damstersingel goedkeuring
03-12-2020 extra Ontbinding Vierwaarde goedkeuring
    Honorering RvC 2021 besluit

Bezoldiging en onafhankelijkheid

Beoordeling en bezoldiging bestuur

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van het bestuur van Lefier. Daaronder valt ook de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van het bestuur. En op momenten dat daar aanleiding voor is, de benoeming, schorsing of het ontslag van het bestuur. De commissie bestuurszaken vervult primair deze rol. In het kader van de beoordeling van de bestuurder verzamelt de commissie wisselend intern en extern feedback over de bestuurder. Bestuurder Elles Dost is vanaf 1 januari 2020 in dienst; daarom heeft de eerste bestuursbeoordeling begin 2021 plaatsgevonden. 

Bezoldiging bestuur

Voor Lefier is bij de bezoldiging van de bestuurder de Wet Normering Topinkomens (WNT) leidend. Meer over dit onderwerp is te lezen in de toelichting van de enkelvoudige jaarrekening.

Onafhankelijkheid en integriteit raad van commissarissen

De leden van de raad van commissarissen zijn onafhankelijk en opereren zonder last of ruggespraak. Zij hebben op geen enkele wijze belangen in de Stichting Lefier. De raad van commissarissen bewaakt het principe van onafhankelijkheid volgens de criteria in de Governancecode Woningcorporaties, bepaling 3.27 en in de Woningwet, artikel 30.5 en 30.6. De toezichthouders hebben deze criteria onderling besproken en mondeling gecontroleerd, zowel bij de RvC-leden als bij het bestuur. Hieruit bleek dat er geen sprake is van (transacties met) tegenstrijdige belangen waarbij toezichthouders of bestuurders betrokken zijn of zijn geweest.

Honorering RvC

De honorering van de RvC is gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de afzonderlijke leden van de RvC, rekening houdend met maatschappelijke waarden en normen. Voor 2020 is de honorering als volgt vastgesteld:

  • Leden raad van commissarissen: € 14.970,- exclusief btw
  • Voorzitter raad van commissarissen: € 22.560,- exclusief btw

Deze honorering blijft binnen de maximale bezoldiging volgens WNT-regelgeving en het Besluit honoreringen toezichthouders van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties.

Tijdens de RvC vergadering van 20 november 2020 besloot de RvC om vanaf 2021 de honorering te laten stijgen tot de VTW-beroepsregel. De onbelaste kilometervergoeding gaat omlaag van 40 cent per kilometer naar 19 cent. Bij het doorvoeren van WNT 2 en de VTW-beroepsregel in 2015 heeft de RvC destijds geconstateerd dat de stap naar het VTW bezoldigingsmaximum een te grote stijging zou betekenen. Destijds ongewenst, mede gezien de kort daarvoor bij Lefier doorgevoerde reorganisatie. In de daarop volgende jaren is de honorering jaarlijks verhoogd met de wettelijke WNT-indexering van BZK. Na vijf jaar maken we nu de stap om aan te sluiten bij VTW-beroepsregel voor de staffel waar Lefier formeel in valt.

Declaraties RvC

De leden van de raad van commissarissen hebben in 2020 de volgende declaraties ingediend voor reiskosten, parkeergelden en opleidingen:

Bedragen x € 1

Declaraties E. Koenen H.W. van Kesteren L.T. van Bloois W. van Gent H. Donkervoort W. van Olst Totaal
. Reiskosten 1.242 489 578 0 946 163 3.418
. Parkeergelden         6   6
. Onkosten     41       41
. Lidmaatschappen 226 206 206 70 206   914
. Opleidingen 1.250 1.200 1.200 1.625 1.200 0 6.475
Totaal inclusief BTW 2.718 1.895 2.025 1.695 2.358 163 10.854

Juridische structuur

juridische structuur per 31 december 2020

In december 2020 is Vierwaarde B.V. geliquidideerd. Lefier Holding B.V. had een 50% belang in deze B.V. 

Verklaring bestuurder Lefier

In de statuten van Lefier is vastgelegd dat het bestuur jaarlijks een volkshuisvestingsverslag en een jaarrekening oplevert, die moeten voldoen aan de voorschriften die ter zake gelden voor toegelaten instellingen van de Woningwet.

De raad van commissarissen (RvC) verleent de opdracht tot controle van de jaarrekening van de stichting. Deze opdracht wordt gegeven aan een door de RvC aangewezen accountant.

Het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag moeten worden vastgesteld door het bestuur en vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van commissarissen.

Het bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening op, vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de raad van commissarissen. Vaststelling en goedkeuring door de bestuurder en de RvC vindt niet plaats tot het moment dat zij kennis hebben genomen van de bevindingen van de accountant.

Het bestuur van Lefier heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en heeft het jaarverslag 2020 vastgesteld. Het bestuur van Lefier verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn besteed in het belang van de volkshuisvesting.

Groningen, 19 april 2021

Elles Dost, bestuurder

Verklaring raad van commissarissen

De leden van de raad van commissarissen van Lefier verklaren kennis te hebben genomen van
het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening en de daarbij behorende door de accountant afgegeven goedkeurende controleverklaring.

De raad van commissarissen heeft goedkeuring verleend aan het jaarverslag en heeft besloten om de jaarrekening vast te stellen.

Groningen, 19 april 2021

E.V. Koenen (Eric) (M)

L.T. van Bloois (Leendert) (M) 

W. van Gent (Ineke) (V)

W. van Olst (Wichert) (M)

H. Rijpstra (Houkje) (V)

Volgend hoofdstuk: 08 Jaarrekening en toelichting